III Sesja Rady Powiatu Słupskiego

Powiat Słupski zaprasza na III sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą  zwołuję  zgodnie  z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) nadzień 18 grudnia 2018 roku, godz. 1300 (wtorek), w sali konferencyjnej  nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zmiany w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów I i II sesji.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Słupskiego z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie słupskim w roku szkolnym 2017/2018, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
 2. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/381/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 3. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2019 roku,
 4. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok,
 5. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk)”,
 6. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Potęgowo na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targową do budynku nr 6 (Gmina Potęgowo)”,
 7. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Potęgowo na realizację zadania pn. „Przebudowa  drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)”,
 8. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica na realizację zadania pn. „Przebudowa  drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna-Żelki (Gmina Kobylnica)”,
 9. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Główczyce na realizację zadania  pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na odcinku Podole Wielkie – Pobłocie (Gmina Główczyce)”
 10. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda etap I (Gmina Ustka)
 11. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Miasto Ustka na realizację zadania pn. „Przebudowa  chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G – ul. Wróblewskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)”,
 12. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica i Gminą Kępice na realizację zadania pn. „Przebudowa  drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)”,
 13. w sprawie przekazania Gminie Kępice spraw związanych z zarządzaniem publiczną drogą powiatową nr 1164G w Biesowicach,
 14. zmieniająca uchwałę nr XLVII/430/2018 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. ”Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepoględzie (gmina Dębnica Kaszubska)”,
 15. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/371/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063”,
 16. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków,
 17. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok,
 18. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego,
 19. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego,
 20. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2019,
 21. w sprawie upoważnienia do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego przewodniczącemu Rady Powiatu Słupskiego,
 22. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,
 23. w sprawie planów pracy komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2019 rok,
 24. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2019 rok.

       8.Wnioski i oświadczenia radnych.

      9. Zakończenie sesji.

Źródło: www.powiat.slupsk.pl

O autorze

Komentarze