Monitoring w miejscu pracy

Monitoring w miejscu pracy

Wielu pracowników zadaje sobie pytanie odnośnie prawa pracodawcy do instalowania urządzeń służących do monitorowania pomieszczeń, w których wykonują oni swoją pracę. Wiele osób również nie wie w jakich pomieszczeniach dopuszczalne jest instalowanie kamer lub innych urządzeń służących do monitorowania pracowników czy ogólnie pomieszczeń pracodawcy z uwagi na kontrolę np. produkcji, ochronę towaru czy nadzór pracownika. Monitoring w miejscu pracy wymaga szerszego omówienia.

Monitoring w miejscu pracy a obowiązki pracodawcy

Często pracownicy nie wiedzą, iż pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o umieszczeniu i zainstalowaniu tego typu urządzeń. Pracodawca musi to zrobić w sposób i w terminie przewidzianym właściwymi przepisami. Co w sytuacji, gdy nie podejmie tego typu kroków – gdy instaluje monitoring bez wiedzy pracownika. Wówczas pierwszym krokiem powinna być wizyta takiego pracownika u prawnika, który we właściwy sposób pouczy co pracodawca może, a czego nie może robić w zakresie monitoringu umieszczonego w miejscu wykonywania pracy pracowników. Pracownik może udać się do adwokat gdynia, gdy wydaje mu się, że pracodawca narusza jego prawa lub postępuje niezgodnie z właściwymi przepisami.

Kiedy pracodawca może wprowadzić monitoring?

By precyzyjnie wskazać, kiedy pracodawca może wprowadzić monitoring do miejsca pracy należy zapoznać się z art. 22 Kodeksu pracy. Przepis ten wskazuje, iż jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Czytaj również: Rozliczenie podatkowe firm w Norwegii >>>

Umieszczenie monitoringu w miejscu pracy

Bardzo ważna kwestia dotyczy tego gdzie pracodawca nie może zainstalować monitoringu, a o czym wielu pracowników nie wie, tj.: monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego powyżej i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób. Monitoring pomieszczeń sanitarnych wymaga uzyskania uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Ponad to Monitoring nie obejmuje pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.

Przetwarzanie nagrań z monitoringu

Pracodawca może przetwarzać nagrania obrazu wyłącznie dla celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Pracodawca ma obowiązek, wynikający z Kodeksu pracy, poinformować pracowników o wprowadzeniu monitoringu nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem. W przypadku wprowadzenia monitoringu pracodawca oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem.

Pamiętajmy, iż pracodawca nie ma władzy absolutnej, a w kontekście podłączenia monitoringu musi spełnić szereg wymogów.

O autorze

Komentarze